20/02/2018

PROGRAM 30 plus

Tokom našeg višedecenijskog rada u domenu psihijatrije i psihologije, a prateći društvene promene i kretanja, nametnula nam se ideja o koncipiranju biopsihosociološkog modela tretmana klijenata sa duševnim tegobama i poremećajima koji se u našem Centru sprovodi u vremenskom okviru od 30 dana.

Uz saradnju i poštovanje klijenata, pravi se specifičan – individualni terapijski program koji predstavlja optimalnu integraciju farmakoterapijske podrške i adekvatnog psihoterapijskog modaliteta,na osavremljeni način.

Zašto 30 dana?
30 dana je vremenski period koji obezbeđuje:

– nakon dijagnostike i ordiniranja, po potrebi, adekvatnu procenu efikasnosti medikamentozne terapije,

– svakodnevnim različitim psihosocijalnim terapijskim intervencijama stvaranje uvida, kod klijenta, o poreklu duševnih tegoba i omogućavanjeedukacije o novim, zdravim, kognitivno bihejvioralnim obrascima,

– poštujući ekonomiju vremena, da se duševne tegobe redukuju ili kupiraju, a klijent dobije na kvalitetu svoje svakodnevnice, radnoj i socijalnoj funkcionalnosti.

Kako to radimo?
– Integrativni pristup
– Timska procena
– Optimalni farmakoterapijski model
– Optimalni psihoterapijski program
– Individualizacija tretmana

Ovde smo da vam pružimo sigurno mesto za lečenje i lični razvoj. Tu smo da vam pomognemo da razumete sopstvene teškoće, da se oslobodite simptoma i razvijete snage da se nosite sa problemima u budućnosti. Naš biopsihosociološki program povećavaju uvid u sopstvene snage, dovode do osećanja ispunjenosti i samopouzdanja i poboljšavaju odnose sa drugim ljudima.